Hvad er Kold Fjernvarme

Hvad er Kold Fjernvarme

Navnet dækker over en kollektiv varmeforsyningsmodel, som adskiller sig markant fra traditionel fjernvarme, men som stadig er at betegne som kollektiv varmeforsyning. Navnet kan forekomme lidt kryptisk eller endog selvmodsigende. For hvem ønsker egentlig at få leveret koldt vand fra sit fjernvarmeselskab? Hvor man traditionelt modtager fjernvarme i isolerede rør som varmt vand, der er opvarmet på et varmeværk, så modtager man med Kold Fjernvarme en større mængde vand (og sprit) med en temperatur der er tæt på jordtemperatur, i uisolerede rør. Der trækkes energi ud af vandet med en almindelig jordvarmepumpe, som sørger for at der leveres tilstrækkelig varme til både opvarmning af huset og varmt brugsvand.

Kold Fjernvarme søger med andre ord at kombinere det bedste fra individuelle varmepumper med kollektiv varmeforsyning. Det kan illustreres på følgende måde:

Illustration af Kold Fjernvarme

Denne kombination giver anledning til en række fordele, som vist i denne tabel:

Fordele ved Kold Fjernvarme

Med anvendelsen af uisolerede rør forvandles distributionsnettet til at være et produktionsnet, et såkaldt termonet. I stedet for at forsøge at undgå kontakt med jorden, for at minimere et ledningstab, søger man i Kold Fjernvarme at maksimere kontakten med jorden for at opnå et varmeoptag.

I almindelige jordvarmeanlæg er man typisk begrænset til at optage den varme, der er til rådighed i et areal af haven som er frit til at nedlægge jordvarmeslanger. Med Kold Fjernvarme er ledningsnettet etableret uden for den enkelte husejers matrikel, hvorfor det er langt nemmere at koble andre varmekilder på systemet. Derfor kan man anvende mange forskellige varmekilder, såsom: Vandrette jordslanger, lodrette jordvarmeboringer, grundvandsboringer, spildvarme, solvarme, søvarme, returvarme fra traditionelle fjernvarmeledninger, osv.

Med traditionel fjernvarme har man varmeforsyning, men ikke mulighed for køling. I nye huse kan der være et ønske om at køle huset om sommeren og det er muligt med Kold Fjernvarme. Det er også muligt at køle med et vandret jordvarmeanlæg, men da jordoverfladen bliver relativt varm om sommeren, er mulighederne begrænsede. Termonettet har kontakt til et meget større jordvolumen, og hvis der indgår lodrette jordvarmeboringer, er der tillige tale om en temperatur med knap så store sæsonudsving.

Samtidighedseffekten dækker over at det er nemmere at forudsige både grundlastbehovet (mængden af energi) og spidslastbehovet (hastigheden hvormed energi skal leveres), når der er flere huse på systemet. Et individuelt jordvarmeanlæg skal dimensioneres med omtanke for den store usikkerhed der er i forbrugeradfærd, geologiske forhold, husets isoleringsstandard, mv. I Kold Fjernvarme minimeres disse usikkerheder af samtidighedseffekten. I nye huse dimensioneres primært efter spidslasteffekten, og denne minimeres også betragteligt når der kommer flere huse på systemet.

En forbruger der køber en varmepumpe skal have relativt mange penge op ad lommen. En fjernvarmekunde kan nøjes med et væsentligt mindre tilslutningsbidrag. I Kold Fjernvarme betales også en lav tilslutningspris. Varmeprisen for en individuel varmepumpeløsning er lavere, når man ikke tager afskrivning og forrentning af investeringen i betragtning. Idet kollektive løsninger kan opnå billig finansiering via Kommunekredit, vil den totale varmepris typisk være mere attraktiv for en kunde med Kold Fjernvarme, end en med en individuel varmepumpe.

Løsningen bliver også mere attraktiv af, at et fjernvarmeselskab kan indgå bedre aftaler, idet det repræsenterer væsentligt flere kunder. Hvor det er besværligt at opnå stordriftsfordele på individuelle løsninger, er det noget nemmere i kollektive løsninger.

Et relativt overset problem ved individuel jordvarme er, at den plads man lægger beslag på i haven, har begrænsede anvendelsesmuligheder når først anlægget er etableret. Det er f.eks. ikke muligt at lave tilbygninger og det frarådes at etablere belægninger over jordvarmeslanger. Denne ulempe er typisk ikke tillagt nogen værdi når jordvarmeanlægget etableres, men realiseres først år senere, når arealet ønskes anvendt.

Vælger man at minimere mængder af jordslanger for at anvende arealet til anden side, vil det betyde en højere driftsudgift på varmepumpen. Dette sker fordi der ikke er tilstrækkelig energi til rådighed i de færre slanger, hvorved varmepumpen må kompensere ved at bruge elpatronen. I Kold Fjernvarme overvåges driften centralt, og risikoen for at elpatronen kører ligger hos fjernvarmeselskabet. På den måde er der en tredjepart, som har en klar interesse i optimal drift.

Potentialet for Kold Fjernvarme er stort. Vi har i Danmark tæt på en million huse som ikke har adgang til fjernvarme i dag. De har også svært ved at installere individuelle varmepumper, fordi investeringen er så stor. Kold Fjernvarme kan etableres med ganske få huse på termonettet, hvorfor det er nemmere at komme ud i de områder af Danmark, der i øjeblikket ikke har adgang til fjernvarme.