F&U projektet Kold Fjernvarme

Kort opsummering af F&U projektet Kold Fjernvarme

Denne side indeholder en kort opsummering af resultaterne fra Dansk Fjernvarmes F&U-konto støttede projekt ”Kold Fjernvarme”. Det fulde projekt kan ses her: http://www.danskfjernvarme.dk/viden-om/f-u-konto-subsection/rapporter/2016-05-kold-fjernvarme

Formålet med projektet var at lave tekniske og økonomiske beregninger, med henblik på at vurdere business casen for et fjernvarmeselskab, der ønskede at etablere Kold Fjernvarme. Udgangspunktet var et område med nyligt udstykkede grunde i Ry Varmeværks forsyningsområde. Det var vurderet at området kunne være et muligt demonstrationsområde.

I første omgang bestod arbejdet i at vurdere hvorledes termonettet (produktions og distributionsnettet) skulle projekteres, for at opnå optimal drift. Der blev dels regnet på en version, hvor man lavede en enkelt ringledning, som både stiklednings frem- og returledning var tilkoblet. I en anden udgave regnede man med både frem- og returledning i hele ledningsnettet. Der blev også lavet regnestykker på centrale pumper placeret på nettet og decentrale pumper i varmepumperne som det der driver væsken rundt i nettet.

Konklusionen på dette arbejde blev, at det var mest rentabelt at fastholde de eksisterende cirkulationspumper i varmepumperne, og dimensionere ledningsnettet med frem- og returledning med så lavt tryktab at varmepumperne på egen hånd kunne drive væsken rundt.

Med de økonomiske parametre på plads for Kold Fjernvarme, blev der lavet en sammenligning af tre forskellige scenarier:

  • Traditionel fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområde (dvs. uden transmissionsledning og kapacitetsudvidelse på værket)
  • Kold Fjernvarme
  • Individuel varmepumpe

I sammenligningen mellem traditionel fjernvarme og kold fjernvarme blev konklusionen, at i et område med et eksisterende fjernvarmenet, hvor der er kapacitet nok på værket, kan det ikke betale sig at etablere Kold Fjernvarme med brug af lodrette jordvarmeboringer som varmekilde. I sådan et tilfælde ville det have været relevant at undersøge konsekvensen ved at bruge en returledning som varmekilde, men dette blev ikke undersøgt i projektet, og kan tænkes at være stærkt afhængigt af de lokale forhold der måtte gælde.

Kold Fjernvarme præsterer en svagt negativ selskabsøkonomi på en afskrivningshorisont over 20 år. Det vurderes dog at dette kan imødekommes med en længere afskrivningshorisont, prisfald på varmepumper eller boringer, adgang til billigere varmekilder eller højere varmepriser.

I de brugerøkonomiske betragtninger ses forskellen mellem en individuel investering i en varmepumpeløsning og Kold Fjernvarme at være minimal. Samtidig er der nogle forhold omkring æstetik og støj, som forbrugeren slipper for med Kold Fjernvarme, der ikke er tillagt en værdi i rapporten. Tillige er forbrugeren skærmet fra evt. driftsudfald på varmepumpen, da forsyningsselskabet har risikoen for driften af varmepumperne.

Det sidste afsnit i rapporten konkluderer:

Kold fjernvarme vurderes på baggrund af denne rapport og de givne forudsætninger som et forbrugermæssig og samfundsmæssig bæredygtigt alternativ til individuel forsyning baseret på forskellige varmepumpeløsninger. Fra et teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv tilbyder kold fjernvarme nogle klare udviklingsmuligheder med hensyn til ”Smart Grid” og udnyttelse af varme/køle synergier i en fremtidig energiforsyning.